ŠKOLNÍ ŘÁD


Školní řád Základní umělecké školy Žatec, okres Louny vydává na základě zákona č.
561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, v platném znění a na základě vyhlášky 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání, ředitelka školy.

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky


Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Školní řád pro žáky vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje
Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká
republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

2) Seznámení žáků se školním řádem provádějí pedagogové vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskutečňuje v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize a žákovské knížce v systému IZUŠ je proveden zápis o školení. Školní řád /výňatek/ je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě u vstupu na hlavní schodiště, dále je k dispozici v jednotlivých učebnách a je taktéž zveřejněn na webových stránkách školy (www.zuszatec.cz).

3) Žáci mají právo:
a) na základní umělecké vzdělávání dle Zákona č. 561/2004 Sb., /školský zákon/ v platném znění a dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném znění
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat
d) vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání
f) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitelka školy na návrh učitele
g) na informace potřebné ke studiu, které získá u svých učitelů
h) na účinkování na veřejných i interních akcích školy a navštěvování vybraných koncertních a kulturních akcí a výstav, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání
i) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, dále na vytvoření podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky, odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění
j) mimořádně nadaní žáci mohou být na základě studijních výsledků a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do vyššího ročníku bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy

4) Práva uvedená v odstavci 3 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

5) Na informace podle odstavce 3 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

6) Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu, stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část. Zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah, rozsah a termín vykonání zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.


Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

1) Žáci jsou povinni:
a) řídit se zásadami tohoto školního řádu
b) dodržovat zásady kulturního chování /zdravit, chovat se ohleduplně k ostatním žákům i k dospělým, při veřejných produkcí dodržovat zásady slušného chování, se kterými byli seznámeni svými učiteli/
c) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
d) docházet do vyučování pravidelně, včas a řádně se vzdělávat
e) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy v souladu s právními předpisy a školním řádem a vnitřními směrnicemi školy

2) Zletilí žáci jsou dále povinni:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování, osobně, telefonicky nebo emailem.
c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o délce jejího pravděpodobného trvání
d) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku, apod. omlouvat předem
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh nebo bezpečnost žáka a studenta a změny v těchto údajích

3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování písemnou omluvou, nebo v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem (omluvit žáka je možno osobně, telefonicky nebo e-mailem)
e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o délce jejího pravděpodobného trvání
f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku, apod. omlouvat předem
g) oznamovat škole a údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích

4) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
b) údaje o předchozím vzdělávání
c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut
d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání
e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení
f) jakékoli změny ve výše uvedených bodech hlásit neprodleně škole

 

ČÁST DRUHÁ
Provoz a vnitřní režim školy
I. Organizace školy

1) Základní umělecká škola Žatec, okres Louny je příspěvkovou organizací, zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou jmenuje zřizovatel školy.

2) Ředitelka jmenuje svého zástupce nebo statutárního zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy.

3) Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

4) Dále jmenuje :
a) koordinátory /vedoucí/ předmětových komisí
b) jako svůj poradní orgán uměleckou radu, ve které jsou zastoupeni koordinátoři všech oborů ZUŠ
c) vedoucí oborů

5) Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě pohovoru, kvalifikačních předpokladů nebo pokud prokáží výjimečné umělecko- pedagogické výsledky, na základě nichž mohou být uznáni výkonnými umělci.

6) Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnanec povinen se podrobit vstupní lékařské prohlídce.

7) Nepedagogičtí pracovníci : hospodářka
školník
uklízečka


8) Pracovní doba:
Uklízečka, školník od 6.00 do 14.30 hodin / změny lze domluvit s vedením školy/
Hospodářka od 7.30 do 16.00 hod. (s dodržením 8 hod. pracovní doby + 0,5 přestávky, s možností individuální domluvy s vedením školy)
vedení školy 8 hod./den - pružná pracovní doba (jádro 10.00-12.00, 13.00-15.00)
učitelé dle vlastních rozvrhů (od 12.00 hod., nejdéle do 20.30 hod.)

 

9) Rozvržení pracovní doby:
a) všichni zaměstnanci, pracující na plný úvazek, mají zpravidla pětidenní pracovní týden. V ojedinělých případech / např. získávání kvalifikačních předpokladů/ může být délka pracovního týdne upravena po dohodě s ředitelkou školy.
b) všichni pedagogičtí pracovníci mají povinnost být na pracovišti nejméně 15 minut před zahájením výuky.

10) Přestávka v práci:
a) nepedagogičtí zaměstnanci od 11.00 hod.
hospodářka a vedení školy od 11.00 nebo 12.00 hod.

b) učitelé individuální výuky mají 5 minutovou přestávku po každé vyučovací hodině, učitelé kolektivní výuky mají přestávku 10 minut mezi jednotlivými odděleními.
c) hospodářka má při delší než dvou hodinové práci na počítači přestávku 5-10 minut.
11) Pracovní podmínky na pracovišti:
Na žádné práce nesmí být přijímáni mladiství.
Učitelé mohou práce související s výukou vykonávat ve škole i mimo ni.

12) Podle § 106 Zákoníku práce může ředitelka školy, nebo její statutární zástupkyně (v
případě nepřítomnosti ředitelky školy), za přítomnosti dalšího zaměstnance provést dechovou zkoušku, zda není na pracovišti přítomen zaměstnanec pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek. Zaměstnanec je povinen se této zkoušce podrobit. Pokud odmítne, mohlo by se jeho jednání posuzovat jako porušení právních povinností (tj. pracovní kázeň, bezpečnostní předpis, apod.).

13) Práva zaměstnanců:

• být informován o veškerém dění ve škole
• vyjádřit své názory k veškerému dění ve škole,
• podílet se na strategickém rozvoji školy, na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• na informace o rizicích vztahující se k jejich práci a o opatřeních na ochranu před jejich působením

Práva a povinnosti zaměstnance podle § 106 ZP:

• Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.
• Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
• Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen
a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,
b) podrobit se pracovně lékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy
c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, pracovní prostředky a osobní ochranné pracovní prostředky
e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci
f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení,
g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů,
h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,
i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
Práva a povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22 a, ŠZ)
Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.


14) Povinnosti pedagoga.:

Povinnosti pedagogických pracovníků ( § 22b, ŠZ)
Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

• být na pracovišti nejméně 15 minut před zahájením vyučování
• být na pracovišti v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti
• při odchodu z pracoviště nese odpovědnost za zajištění budovy – viz zamykání a kódování pro daný školní rok, případně dle příchodové knihy.
• vykonávat práce související s agendou o žákovi, být v kontaktu s rodiči, vykonávat dozory nad žáky stanovené ředitelkou školy, zastupovat jiného pedagogického pracovníka pokud tak stanoví ředitelka školy a být na pracovišti, pokud je jeho přítomnost nezbytná
• dbát na docházku žáků do ostatních povinných kolektivních předmětů.
• Realizovat výuku dle ŠVP
• Každý vyučující zodpovídá za včasnou úhradu školného žáků své třídy. / kontroluje, sleduje a připomíná platby žákům/. Před odesláním platby na školné překontroluje správnost údajů – hodinové dotace/ kroužky. Při nezaplacení školného 1 měsíc po splatnosti je upozorněn učitelem zákonný zástupce, 2 měsíc po splatnosti je řešeno neuhrazení školného ředitelkou školy
• Každý vyučující zodpovídá za bezchybné a důsledné vedení veškeré dokumentace:
a) vedení katalogových listů (všech předmětů dle ŠVP) v systému IZUŠ
b) zavedení TK v systému IZUŠ
c) aktualizaci rozvrhu hodin
d) průběžně kontroluje a doplňuje údaje o žákovi ve školní matrice.
e) za uskutečnění a zapsání přijímací zkoušky u nových žáků během roku – na konci roku odevzdání vedení školy spolu s veškerou dokumentací
f) vedení všech podepsaných informovaných souhlasů zákonných zástupců svých žáků
g) vedení platných přihlášek, v uzamykatelné skříňce
h) vyřizování žádostí o přerušení, ukončení studia
i) včasné hlášení slev a žádostí o vrácení školného s vědomím, že předem nenahlášené absence nelze vracet
j) vyřizování žádostí o uvolnění z HN – ve výjimečných případech – následně je povinen dohlédnout na žákovu docházku na konzultační hodiny HN a seznámit jej s obsahem čtvrtletní, pololetní a závěrečné písemné práce daného ročníku
k) evidence výpůjčních smluv na školní nástroje
l) zadávání klasifikace na vysvědčení, včetně správných předmětů podle ŠVP, učitel není oprávněn klasifikovat žáka za jiného pedagoga
m) vést zápisy předmětových komisí – vedoucí oborů
n) v případě 2týdenní absence žáka kontaktovat rodiče a předcházet tak záškoláctví. Současně absenci nahlásí vedení školy.
• Pedagogickým pracovníkům se zakazuje ukládání tel. kontaktů na své žáky a zákonné zástupce žáků v osobních telefonech.
• Mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
• Při práci se školní matrikou a dalšími dokumenty školy, které obsahují osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců, bude postupovat v souladu se Směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů a Spisovým a skartačním řádem školy. Řádně dbá na aktualizaci i zálohování dat ze školní matriky.
• Nesmí být porušována veškerá ustanovení Zákoníku práce a předpisů souvisejících.


II.Organizace výuky

Zápis
a) Žák je přijat do výuky na základě prokázání předpokladů pro daný obor při zápisu do nadcházejícího školního roku. Ve výjimečných případech může být žák při splnění všech požadovaných kriterií přijat i v průběhu školního roku.
b) Předpoklady ke studiu budoucí žák prokazuje na základě talentové zkoušky.

 

Vyučování

a) vyučování se řídí rozvrhem hodin
b) za bezpečnost žáků v době vyučování zodpovídá příslušný učitel
c) žáci do školy vchází na základě svého čipu, který jim umožňuje pohybovat se ve škole po dobu, než je uzamčena. Zamykání budovy je vypracováno na každý školní rok a řídí se rozvrhy hodin jednotlivých učitelů.
d) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, keramika, výtvarné třídy, třída hudební nauky, počítačová třída, třída LDO, koncertní sál a ostatní pronajímané prostory
e) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy
f) nepřijde-li vyučující do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli
g) žák nemá nárok na náhradní vyučovací hodiny v případě své absence, ani za dobu svátků a prázdnin
h) všichni žáci hudebního oboru jsou povinni navštěvovat hudební nauku, která je součástí výuky, den a hodinu výuky mají všichni žáci zapsanou v žákovských knížkách v systému IZUŠ.. V ojedinělých případech a ze závažných důvodů může na základě písemné žádosti rodičů povolit ředitelka školy uvolnění z této výuky (dle § 1, čl.8 vyhlášky č.71/2005) Na tuto úlevu z výuky hudební nauky však nelze uplatňovat případný požadavek na slevu školného. Ředitelka školy stanoví náhradní způsob výuky, formu a termín zkoušky
i) na základě prokazatelných předpokladů za trvalého zájmu o zvolený předmět může být žákovi HO přiznána výuka speciální hudební nauky jako příprava ke studiu na konzervatoři. Výuka může být zařazena v délce 1-2 roky, ve výjimečných případech i 3 roky. Posouzení a přidělení takové výuky je plně v kompetenci ředitelky školy
j) v době školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 dnů ředitelského volna ve školním roce
k) škola může, v souladu se školním vzdělávacím programem, organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností
l) z veřejných vystoupení se mohou pořizovat fotografie, nebo audio – video nahrávky, které slouží k prezentaci školy. Souhlas s GDPR zákonní zástupci podepisují při přijetí svého dítěte v papírové podobě a současně v žákovské knížce v systému IZUŠ
m) žákům není dovoleno opouštět školní budovu během vyučování
n) mobilní telefony musí být během výuky vypnuty
o) Postupové zkoušky se konají:
- v LDO formou závěrečného ročníkového vystoupení
- v TO formou závěrečného ročníkového vystoupení
- ve VO uspořádáním výstavy práce všech žáků v daném roce.
- V HO se postupové zkoušky se řídí „Požadavky k postupovým zkouškám“, za které zodpovídá vedoucí HO. Pokud se žák HO v daném roce účastní soutěže ZUŠ v okresním kole (únor daného roku), koná postupové zkoušky v plném rozsahu. Umístí-li se žák v krajském kole soutěže ZUŠ na 1.-3. místě, vykoná postupovou zkoušku v daném školním roce v menším rozsahu, tj. bude mu odpuštěna přednesová skladba, skladby technického rázu a stupnice budou vykonány.


Vyučovací hodiny a přestávky

a) vyučovací hodina trvá 45 minut (v HO lze tuto dobu rozdělit do dvou částí na 20 a 25 minut )
b) vyučovací hodiny jsou odděleny 5ti nebo 10ti minutovými přestávkami
c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:
 maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce
 maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena, nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.

 

Distanční vzdělávání

V případě mimořádného opatření, dle nařízení Vlády ČR, MŠMT nebo krajské hygienické stanice bude uskutečňována distanční výuka za těchto podmínek:

1. Způsob poskytování vzdělávání – možnosti:
 pro žáky, kteří disponují internetovým připojením – on-line výuka
• zasláním natočeným videem vyučujícího, na kterém je výuka demonstrována
• online výukou v reálném čase prostřednictvím online komunikačních portálů
• zasláním odkazů na výuková, volně stažitelná, videa
• zasláním doporučení na výukové programy ČT
• zasláním mailu se zadanými úkoly buď přímo, nebo formou pracovních listů
• prezentací

 pro žáky, kteří nedisponují internetovým připojením –off-line výuka
• úkoly ke zpracování, nebo pracovní listy si žák nebo jeho zákonný zástupce vyzvedne od vyučujícího ve škole v určený den a hodinu
• samostudium žáka – na základě doporučené literatury, videí nebo odkazů

2. Realizace výuky:
 pro žáky, kteří disponují internetovým připojením
• použitím programu Skype, WhatsApp, Youtube, Meet.jit.si. aj.
• prostřednictvím emailové komunikace

 pro žáky, kteří nedisponují internetovým připojením
• v tištěné podobě

3. Zpětná vazba:
 pro žáky, kteří disponují internetovým připojením
• plnění jednotlivých úkolů bude vyžadováno po domluvě s jednotlivými učiteli, nejdéle však 1x týdně / individuální domluva
• splněné úkoly zasílá žák prostřednictvím výše zmíněných programů
• individuální konzultace
• sebehodnocení

 pro žáky, kteří nedisponují internetovým připojením
• plnění jednotlivých úkolů bude vyžadováno po domluvě s jednotlivými učiteli, nejdéle však 1x za 14 dní
• splněné úkoly žák, nebo jeho zákonný zástupce přináší do budovy školy/ schránky s uvedením jména žáka a vyučujícího
• individuální konzultace
• sebehodnocení

4. Hodnocení:
 u všech žáků se v hodnocení za dané pololetí, ve kterém muselo dojít k distanční výuce, bude přihlížet především na:
• plnění jednotlivých zadaných úkolů – včasné dodání, kvalita vypracování
• komunikaci s vyučujícím
• schopnost samostatné práce - sebehodnocení
• kombinace formativního a sumativního hodnocení / prezenční a distanční výuky/

5. Omluva z distanční výuky:
• u všech žáků platí, že omluva z distanční výuky může být provedena pouze zákonným zástupcem, a to písemnou formou (email)
• s ohledem na povinnost ZUŠ poskytovat distanční vzdělávání, nebude úplata za vzdělávání vrácena, pokud se žák této výuky nebude zúčastňovat

 

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

• Žáci školy
a) z hygienických důvodů je nutné v celé budově používání přezůvek. Žáci si očistí boty, přezují se v šatně nebo na jiném obvyklém místě. Obuv a šatstvo si berou žáci do třídy. V šatnách se nezdržují déle než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Škola neručí za ztrátu cenných předmětů, peněz, mobilních telefonů, šatstva a obuvi.
b) přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování a bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.
c) rodiče žáků čekají na žáky na určených místech, nebo po domluvě a svolení vyučujícího přímo v učebně. V letních měsících mohou též čekat na dvoře školy.
d) za prostory, které nejsou veřejně přístupny, se považují pouze učebny a sborovna, prostory veřejně přístupné jsou: veškeré chodby, schodiště, sál školy a zahrada. Vstup do budovy je zajištěn zabezpečovacím zařízením - čipem
e) do školní budovy není dovoleno ukládat jízdní kola. Ve výjimečných případech se mohou umístit na zahradu školy, pouze však po dohodě s vyučujícím
f) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně, v celé budově je nutné zachovávat klid, aby nedocházelo k narušování výchovně vzdělávacího procesu.
g) Vstup do budovy školy je na základě čipu, který si zakoupí žáci v kanceláři zástupkyně, po skončení výuky čipy nevrací, automaticky jsou deaktivovány.

• Zaměstnanci školy
a) Přicházejí nejpozději 15 min před zahájením výuky
b) Vstup do budovy školy je na základě čipu, který obdrží v kanceláři zástupkyně, po skončení pracovního poměru čipy nevrací, automaticky jsou deaktivovány.
c) Vstup do budovy je umožněn dle Organizačního řádu. V případě vstupu do budovy mimo pracovní doby zodpovídají za zabezpečení budovy – uzamčení a zakódování.
d) Budova školy je zabezpečena elektronickým systémem s napojeným na Městskou polici v Žatci. Každý zaměstnanec, který spustí alarm, je povinen volat na městskou policii – tel. kontakt je uveden v kódovací skříňce.

Způsoby komunikace

a) rodiče jsou informováni prostřednictvím emailu, žákovské knížky v systému IZUŠ,
telefonicky, písemně nebo osobně vyučujícím, popřípadě vedením školy, také v aktualitách na webových stránkách školy
b) v případech úpravy školného jsou informováni svým vyučujícím nebo
prostřednictvím systému IZUŠ
c) při úrazu žáka je rodič informován učitelem o úrazu, o způsobu ošetření - osobně, telefonicky

 

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1) Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3) Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech spojených
s výukou a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama
a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků, nebo přím
ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

5) Za vytvoření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků zodpovídá ředitelka
Školy. Jsou uskutečňovány zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími
zletilými osobami, jež jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním
vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

6) Žáci jsou o bezpečnosti a školním řádu pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy a žákovské knížky v systému IZUŠ. Žáci kolektivní výuky jsou seznámeni s řády učeben,

7) Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí
na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků,
připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit, s ohledem na
náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků, ředitelka školy.

8) Při akcích konaných mimo školu, (soustředění, výjezdy na soutěže, apod.) zajišťuje
bezpečnost a ochranu zdraví žáků pověřený učitel na předem určeném místě 15 minut
před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase, o kterém jsou žáci i
rodiče předem informováni.

9) Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené
pojištění odpovědnosti za škodu, platné na území příslušného státu a pojištění léčebných
výloh v zahraničí. V případě výjezdu do členského státu Evropské unie pouze ty, kteří
mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující.
Dále musí mít škola písemné potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí
svým zákonným zástupcem.

10) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné
věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. V
celém areálu školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a nošení, držení,
distribuce a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto ustanovení je klasifikováno
jako hrubý přestupek, který bude řešen za účasti vedení školy a rodičů žáka.

11) V učebnách není žákům povoleno bez dovolení vyučujícího otevírat okna, přistupovat
k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny,
rovněž nesmí svévolně zapojovat elektrické spotřebiče.

12) Za účelem bezpečnosti je ve škole v hlavní i vedlejší budově instalována kamera, která
je používán v souladu s §316 zákona č.262/2006Sb., zákoník práce, nařízení
Evropského parlamentu a rady EU 2006/679 a §29 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb.,
školský zákon, za účelem monitorování hlavních vchodů budovy č.1030 a 1134.
Účel instalace kamery Ochrana majetku, prevence proti vandalismu, krádeži
Neoprávněné vniknutí osob do prostor školy – prevence před ohrožením žáků i zaměstnanců
Monitorování vstupu do budovy č.1030 a 1134
Právní důvod Oprávněné zájmy správce, žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy
Počet kamer 2
Umístění kamer v chodbě v přízemí - směrování na hlavní vchod budovy čp. 1030 a 1134
Označení umístění kamer piktogramy
Režim kamer nepřetržitý
Uchovávání záznamu 5 dny
Přístup ke kamerovému záznamu
ředitelka školy / v nepřítomnosti statutární zástupkyně/
(v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty)


ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků


1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

2. Škody způsobené žáky na majetku školy, včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků, apod., jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

3. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

4. Je zakázáno používat školní pomůcky k soukromým účelům. Pověření učitelé vedou evidenci vybavení jednotlivých učeben a notové archivy s respektováním zásady hospodárnosti.

ČÁST PÁTÁ
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Ve čtvrtletí může být žák v žákovské knížce i v třídní knize hodnocen slovně.

2) Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - uspokojivý,
d) 4 – neuspokojivý,

výborný
žák je schopen zcela samostatné domácí přípravy. Jeho technické i výrazové prostředky odpovídají danému ročníku. Zájem o výuku je stálý, trvalý a umožňuje pedagogovi rozvíjet nadání a talent žáka s maximálním využitím všech technik a stylů. Žák pohotově reaguje na podněty pedagoga, v hudebním oboru používá a logicky propojuje učivo z hudební nauky jako součást studovaných skladeb.

chvalitebný
žák je schopen samostatné domácí přípravy. Jeho technické a výrazové prostředky mají mírné nedostatky od požadavků daného ročníku. Zájem o výuku je s malými výkyvy stálý. Při studiu je nutná menší pomoc pedagoga. V hudebním oboru dokáže s menšími obtížemi propojovat učivo hudební nauky při studiu svých skladeb.

uspokojivý
žák není schopen samostatné práce. Jeho technické a výrazové prostředky jsou pod úrovní daného ročníku. Projevuje velmi malý zájem o studium, požadované úkoly nevykonává vždy přesně, nastudovaná látka je s chybami. Je málo pohotový, výsledky jeho práce jsou málo kvalitní.

neuspokojivý
žák není schopen samostatné práce, nemá zájem o navštěvovaný obor. Neplní uložené úkoly pedagogem ve výuce ani doma. Výrazové i technické prostředky nedosahují úrovně daného ročníku. Kvalita výsledků jeho činnosti je na velmi nízké úrovni.


4) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).

5) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).

6) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

7) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

8) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

9) Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným
způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy
dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného
vzdělání.
10) Pro hodnocení žáků, uvolněných na základě písemné žádosti z povinného teoretického
předmětu (Hudební nauka a Multimedia), platí, že:
- ve čtvrtletí se dostaví na povinný písemný test k vyučujícímu tohoto předmětu, který jej
oznámkuje. Pokud výsledek testu u daného žáka bude klasifikován známkou 5, nebo
4, musí žák test opakovat.
- v pololetí a na konci školního roku tito žáci píší test on line prostřednictvím portálu
Google Classroom, do kterého má každý žák školy své vlastní přihlašovací údaje.
Pro hodnocení žáků, uvolněných na základě písemné žádosti z předmětu Sborový zpěv,
platí, že v pololetí a na konci školního roku vykonají zkoušku, na kterou je připraví třídní
učitel.
ČÁST ŠESTÁ
Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a vnitřní směrnicí vydanou ředitelkou školy.


1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků uvedených v §16 odst.9 školského zákona a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu.

2) U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo
druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

4) Ředitelka školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně nebo
pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitelka školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

5) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků uvedených v §16 odst.9 školského zákona a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu.
Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle
odstavce 4, vyzve jej písemně ředitelka školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.

6) Výši úplaty na školní rok dá ředitelka školy na vědomí žákům školy prokazatelným
způsobem: vyvěšením na nástěnce školy a na webových stránkách školy.


ČÁST SEDMÁ
Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Studium může být ukončeno pouze k novému pololetí.

2) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška
může mít formu absolventského vystoupení, výstavy výtvarných prací nebo jinou
formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

3) Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku, nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ani ve lhůtě stanovené ředitelkou školy podle § 8 odst.5.

4) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka
nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.


ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření


1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka.
Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo učitel hlavního předmětu. Ty pak mohou být zveřejněny v tisku, v Zuškovinách, v třídních knihách, v žákovských knížkách a na webových stránkách školy.

2) Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy či vůči dalším žákům, nebo svévolné poškozování majetku školy, se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4) Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Do školního řádu byly zapracovány dodatky.
Ty, které byly aktuální pouze v době coronavirové epidemie nebyly do tohoto znění zapracovány a zůstávají přílohou starého znění školního řádu.
Tímto se ruší Školní řád ze dne 20.5.2018 a nabývá účinnosti dnem vydání

 

V Žatci 1. 9.2022  Bc. Irena Marešová
ředitelka školy