SMĚRNICE

pro výběr úplaty za vzdělávání

úplata za vzdělávání pro školní rok 2018/ 2019

ze dne 3. září 2018

 

Čl. I. Termíny a způsob platby

1. Úplata za vzdělávání bude vybírána bezhotovostním způsobem (bankovním převodem) vždy za období září - leden příslušného školního roku a následně únor - červen. Ve výjimečných případech je možné po dohodě s ředitelkou školy platbu provést hotovostním způsobem. Hotovost přebírá pokladník v kanceláři školy.

2. Úplata za vzdělávání bude odečtena pouze v případě minimálně měsíční absence, předem omluvené – ze zdravotních důvodů. Oznámení o přerušení i o ukončení studia a žádost o vrácení úplaty za vzdělávání musí být podána písemně v kanceláři školy

při započetí onemocnění. Vrácení úplaty za vzdělávání nelze uplatňovat zpětně.

3. Vrácení úplaty za vzdělávání bude posuzováno individuálně.

Žák se může z výuky odhlásit pouze k pololetí nebo na konci školního roku – úplata za vzdělávání se v tomto případě nevrací (§ 8, písm. 3).

4. Učitel předá do kanceláře seznam žáků s předpisem úplaty za vzdělávání nejpozději za období

září -leden -stávající žáci - do 10. června příslušného kalendářního roku

-noví žáci - do konce prvního vyučovacího měsíce příslušného školního roku

únor-červen - do 10. prosince příslušného kalendářního roku.

Hospodářka školy připraví nastavení plateb v informačním systému IZUŠ a elektronicky rozešle žádosti o zaplacení.

 

Čl. II. Termíny platby

1. Termíny platby za období:

září - leden -stávající žáci - do 15. srpna příslušného školního roku

-noví žáci -do konce prvního vyučovacího měsíce příslušného školního roku

/ platí i pro žáky, kteří nastoupí během školního roku (mimo zápis)

únor - červen -do 15. ledna příslušného školního roku

V ojedinělých a vážných případech lze posunutí splatnosti termínu platby domluvit s ředitelkou školy.

2. Na základě písemné žádosti a souhlasu vedení školy může rodič hradit úplatu za vzdělávání po částech (žádost o splátkový kalendář), v tomto případě bude přistupováno individuálně.

3. Pokud nebude úplata za vzdělávání uhrazena v daném smluveném termínu, po první upomínce bude úplata za vzdělávání zvýšena o 40,- Kč za každý měsíc na výdaje spojené s administrativou.

4. Žák, který nebude mít úplatu za vzdělávání uhrazenu do 14 dnů po první upomínce, bude z další výuky v ZUŠ vyloučen. Jestliže nedojde k domluvě se zákonným zástupcem, přestane být žák žákem školy (§7, písm. 2, odst. d).

 

Čl. III. Snížení úplaty za vzdělávání

1. Rodiče předloží ředitelce školy žádost o slevu na předepsaném tiskopise vždy před splatností příspěvku.

2. Rada Města Žatec zmocňuje ředitelku jménem zřizovatele rozhodovat v zájmu školy. O konečné výši úplaty za vzdělávání rozhodne ředitelka školy.

3. Správní rozhodnutí ředitelky o osvobození žáka od placení úplaty za vzdělávání zčásti se vydává pouze v těchto případech:

a) při podání písemné žádosti o slevu do 20. dne předcházejícího měsíce

b) při četnosti oborů následovně:

* u jednoho žáka platba 3. a dalších oborů - 50% úplaty z oborů, které mají nejnižší částku školného

* u sourozenců platba 5. a dalších oborů - 50% úplaty z oborů, které mají nejnižší částku školného

4. Výše slevy úplaty za vzdělávání ze sociálních důvodů se stanoví na základě výpočtu životního minima rodiny

na www.MPSV.cz

- sleva 50% - příjem rodiny je roven nebo nižší než životní minimum rodiny,

- sleva 30% - příjem rodiny je vyšší než životní minimum rodiny, maximálně do výše 1,1 násobku.

V případě uplatnění slevy úplaty za vzdělávání ze sociálních důvodů nelze uplatnit množstevní slevu, a naopak.

5. Ukončí-li žák vzdělávání podle Vyhlášky 71/2005 Sb., § 7, odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

 

Čl. IV. Úplata za vzdělávání

období: školní rok 2018/2019

Schola ludus: - pro děti předškolního věku (od 5 let) 190,-Kč měsíčně

Hudební obor: - přípravná kolektivní hudební výchova ( PHV ) 190,-Kč měsíčně

- nástrojová individuální výuka, zpěv 320,-Kč měsíčně

- nástrojová výuka v kroužku 230,-Kč měsíčně

- sborový zpěv - žáci od PHV (od 7 let) 180,-Kč měsíčně

- žáci od 5 let do 6 let 150,-Kč měsíčně

- žáci Scholy ludus a přípravné výchovy 80,-Kč měsíčně

Taneční obor: - přípravné studium 190,-Kč měsíčně

- základní studium 270,-Kč měsíčně

Literárně dramatický obor:

- přípravné studium 190,-Kč měsíčně

- dramatická výchova 230,-Kč měsíčně

Výtvarný obor:

- přípravné studium 190,-Kč měsíčně

- základní studium 250,-Kč měsíčně

- rozšířené studium (příprava k talentovým zkouškám – 6., 7. ročník) 330,-Kč měsíčně

 

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ

Hudební obor: a) 1.160,-Kč měsíčně

b) 360,-Kč měsíčně

c) 330,-Kč měsíčně

Taneční obor: a) 800,-Kč měsíčně

c) 330,-Kč měsíčně

Literárně dramatický obor: a) 800,-Kč měsíčně

c) 330,-Kč měsíčně

Výtvarný obor: a) 800,-Kč měsíčně

c) 330,-Kč měsíčně

a) výdělečně činný

b) student SŠ, VŠ – individuální výuka

c) student SŠ, VŠ – souborová praxe ( kolektivní výuka )

 

SKUPINOVÁ VÝUKA DOSPĚLÍ

Taneční: 2 hodiny týdně - á 330,- Kč, celkem 1.650,- Kč 330,-Kč měsíčně

Taneční pro dospělé/ páry/: 2 hod. týdně – délka 3 měsíce á 330,-Kč, celkem 990,- Kč

Kurz keramiky: 3 hodiny týdně – délka kurzu 3 měsíce á 500,- Kč, celkem 1.500,- Kč

Kurz grafiky: 3 hodiny týdně - délka kurzu 3 měsíce á 400,- Kč, celkem 1.200,- Kč

Kurz LDO: 2 hodiny týdně – á 330,- Kč, celkem 1.650,- Kč

Kurz HO: 1 hodina týdně - 800 měsíčně, celkem 4.000 ,- kč

               skupina 400,- měsíčně, celkem 2.000,- kč

Sleva pro dospělé nad 60 let věku včetně 30%.

 

 

V Žatci 20.6.2017 Irena Marešová

ředitelka školy