Kritéria pro zařazení žáků do výuky ZUŠ Žatec

Všichni zájemci o výuku budou informováni o zařazení do výuky. Zájemci, kteří nebudou zařazeni a splňují kriteria pro přijetí, budou evidováni a po uvolnění místa kontaktováni.

 Pro všechny obory

 • pořadí přijetí přihlášek
 • zohlednění volné kapacity vyučovacího předmětu (v kolektivní výuce přihlédnutí k vytvoření věkově kompaktní skupiny dětí)
 • věk žáků
  • přednostně I. stupeň ZŠ
  • předškolní věk - schopnost komunikace, sociální zralost, věk 5 let k 1.září příslušného školního roku
 • přednostní zařazení žáků ze Žatce
 • zájem o obor
   

Hudební obor

 • zpěv libovolné lidové písně (sólově)
 • zpěv písně v transpozicích
 • reprodukce zahraných tónů ve vlastní poloze
 • reprodukce krátkého rytmického útvaru
 • hudební paměť

Taneční obor

 • pohybová stránka: fyzická pohybová dispozice, představivost, taneční paměť
 • hudební stránka: hudební a rytmické cítění
 • sociální zralost: schopnost práce ve skupině

Výtvarný obor

 • žák je schopen vložit do svého výtvarného projevu vlastní invenci
 • předškolní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku
 • školní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku, cit pro barevnost, kompozici, na základě vlastní kresby žák zvládá základní výtvarné techniky

Literárně dramatický obor

 • komunikativnost, sdílnost
 • přednes krátkého textu
 • zpěv lidové písně
 • kreativita
 • pohybově rytmické schopnosti
 • schopnost práce v kolektivu

Schola ludus

 • věk žáka k 1.9. příslušného školního roku
 • termín podání přihlášky / elektronicky/
 • podpis přihlášky zákonným zástupcem v ZUŠ /potvrzení zájmu o výuku/