Znovuotevření školy


Podmínky, za kterých je možné otevřít školu.

Vážení žáci, rodiče,

na základě metodiky ze dne 30.4.2020 – Ochrana zdraví a provoz ZUŠ v období do konce školního roku 2019-2020 Vám oznamujeme, že můžeme obnovit provoz školy ve všech oborech od 11.5.2020.

Všem zákonným zástupcům byl odeslán email, ve kterém bylo čestné prohlášení, které žák musí odevzdat před první výukou svému vyučujícímu nebo paní zástupkyni. Pokud jste ještě neodeslali námi zaslané prohlášení, níže zveřejňujeme čestné prohlášení, které v metodice zveřejnilo MŠMT.

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, a proto žáky 5ti a 6ti leté bude vyzvedávat vyučující před budovou školy.

Kontaktováni budete svými pedagogy, kteří budou zjišťovat, zda Váš syn/dcera do výuky nastoupí, abychom mohli zajistit všechna hygienická opatření a předešli případné nákaze. Veškerá hygienická opatření budou zveřejněna na nástěnce školy, v jednotlivých učebnách a webových stránkách.

Irena Marešová, ředitelka školy

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání) …............................................................................................................................................................

datum narození: ...................................................................................................................................

trvale bytem: ….....................................................................................................................................

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

V ....................................... Dne ...................................

Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání nebo podpis zákonného zástupce nezletilého ...............................................................................

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Zdroj: I. Marešová